میوه کاری در مناطق معتدله (گلستان موج)

میوه کاری در مناطق معتدله درختان میوه را براساس منطقه کاشت به ۳ دسته تقسیم می کنند: Temperate zone fruits -1 درختان میوه منطقه معتدله این درختان در عرضهای جغرافیایی ۵۰ – ۳۰  درجه شمال و جنوبی کشت می شو …
+ ادامه مطلب

تقویم باغی پسته ” گلستان موج

تقویم باغی مدیریت بھاره باغھای پسته مبارزه با آفات ھرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می شوند. فصل بھار زمان سبزشدن درختان پسته  و گلدھی آنھاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط …
+ ادامه مطلب

سفیدك پودری هلو و شلیل گلستان موج

سفیدك پودری هلو و شلیل   نام علمی : Peach powdery mildew بیماری سفیدك سطحی یا سفیدك نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال ۱۳۲۶ توسط اسفندیاری گزارش شده است. معمولا درهرجا كه هلو كشت می‌شود بیماری نیز …
+ ادامه مطلب

شته سبز هلو گلستان موج

شته سبز هلو گلستان موج نام علمی : Myzus  persicae   این شته به علت انتقال ویروس های مختلف اهمیت فراوانی دارد. شکل شناسی : تخم ها بیضوی و ابتدا زرد یا سبز و به سرعت سیاه می شوند . …
+ ادامه مطلب

هلو – PEACH

هلو  –  PEACH مبدأ هلو نواحی گرم چین است که در آنجا از حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح کشت می شده است. در حال حاضر جنگل های گسترده ای از گونه های وحشی هلو در چین وجود دارد …
+ ادامه مطلب

شلیل – NECTARINE

شلیل  –  NECTARINE   زمین بین که از رنگ معشوق عاشق           گهی سیب بیرون دهد گه شلیل “شلیل” نوعی هلو است که در اثر جهش رویشی در یکی از ژن های هلو ایجاد گشته است …
+ ادامه مطلب