میوه کاری در مناطق معتدله (گلستان موج)

میوه کاری در مناطق معتدله درختان میوه را براساس منطقه کاشت به ۳ دسته تقسیم می کنند: Temperate zone fruits -1 درختان میوه منطقه معتدله این درختان در عرضهای جغرافیایی ۵۰ – ۳۰  درجه شمال و جنوبی کشت می شو …
+ ادامه مطلب