مناطق مناسب کشت و پرورش مرکبات در دنیا و ایران

مناطق مناسب کشت و پرورش مرکبات در دنیا و ایران     مرکبات تقریبا در تمام مناطق نیمه گرمسیری و اکثر مناطق گرمسیری جهان در شرایط وجود خاک و رطوبت مناسب کشت می شود. باغات مرکبات جهان در قسمت هایی قرار دارند …
+ ادامه مطلب