پرتقال هاملین (Hamlin Orange)

پرتقال هاملین پرتقال هاملین به صورت تصادفی در سال ۱۸۷۹ در فلوریدا شناسائی شد. در سال ۱۳۴۷ بذر پرتقال هاملین وارد ایران شد. زودرس ترین پرتقال شمال کشور است که به آب و مواد غذائی کافی نیاز دا رد. میوه …
+ ادامه مطلب