شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفريننده گاني به وسعت خود و به تعدادجمعيتش دارد. در حقیقت هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند. چنين محيطي با گوناگوني …
+ ادامه مطلب