ماشین های کشاورزی

۱-مقدمه ۱-۱ اهميت ماشين در كشاورزي -۲ آشنايي با وضعيت كشاورزي و نيروي كششي مورد استفاده در كشاورزي ايران -۳ شرايط و امكانات توسعه ماشينهاي كشاورزي در ايران فصل اول  -۱-۱ خصوصيات نيروي كششي موتوري -۲-۱ آشنايي با اصول كار …
+ ادامه مطلب

باغبانی عمومی ” گلستان موج “

باغبانی عمومی ” گلستان موج “   باتوجه به افزایش جمعیت و اهمیت اقتصادی و ارزش غذائی محصولات باغی در سراسر دنیا دستیابی به محصولات با کمیت و کیفیت بالا ضروری به نظر می رسد ، که تمامی جوامع نگاه …
+ ادامه مطلب

عمليات باغباني در فصل پائيز

عمليات باغباني در فصل پائيز   فهرست مطالب مقدمه عمليات باغباني زيرو رو كردن و هوادهي خاك كاشت نشاءهاي پاييزه و گياهان پيازي كاشت و مراقبت از چمن كوددهي محافظت از گياهان آبياري هرس كنترل علفهاي هرز تهيه خاك برگ …
+ ادامه مطلب

اصول تربیت و هرس گیاهان ” باغبانی

اصول تربیت و هرس گیاهان ” باغبانی   رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرايط محیطی و يا دستكاری در خود گیاه میتوان تنظیم كرد، برای رسیدن بهچنین تغییراتی در گیاه از روشهای فیزيكی مانند تربیت كردن  Training …
+ ادامه مطلب