Previous Next
آرشیو درختچه
درختچه های زمین گستر

درختچه های زمین گستر

درختچه های زمین گستر زرشک سیتی زوس شمشاد رسمی با گوشوارک شیرخشت زغال اخته اریکا عشقه ارس پروانش – پیچ تلگرافی انواع تمشک  اسپیره هزار چشم  بداغ سرخدار پرنتیا مروارید درختی ۰

0
ادامه مطلب
درختچه های همیشه سبز

درختچه های همیشه سبز

درختچه های همیشه سبز پیریس زرشک سیاه گیله شمشاد رسمی با گوشوارک شیرخشت اریکا خاس عشقه پروانش – پیچ تلگرافی ماهونیا شمشاد معمولی پرنتیا برگ نو پیراکانتا ۱+

0
ادامه مطلب
درختچه های سایه دوست

درختچه های سایه دوست

درختچه های سایه دوست تقریبا تمام گیاهان برای ادامه رشد و تولید گل نیاز به آفتاب دارند. لیکن برخی از درختچه ها هم وجود دارند که سایه و یا نقاط سایه آفتابی زیر درختان بزرگ را ترجیح میدهند. گیاهانی که در زیر نام برده می شوند سایه دوست بوده و شما میتوانید در قسمتهای شمالی […]

0
ادامه مطلب